loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อบเกียรติบัตร ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการจัดป้ายนิเทศ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 17 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/360117846_602731211992449_695897363741543218_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมาย ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งประกอบด้วย นางญาณิศา คำภิระ ,นางสาวณัฎฐา จันทร์สุวรรณกุล ,นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก และ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม มอบเกียรติบัตร ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการจัดป้ายนิเทศ วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัย และอันตรายที่เกิดจากยาเสพติดทุกชนิด ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.