loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ ให้กับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
วันที่ 2 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/373681945_627086382890265_7599191866475117126_n.jpg

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 และวันที่ 2-3 กันายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ ให้กับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันกวดวิชาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแนวทางในการทำข้อสอบเพื่อใช้ในการเตรียมสอบในสถาบันที่บรรจุแต่งตั้งในการรับราชการทหารและตำรวจ ณ ห้องประชุมเสริมสุข อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.