loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมค่าย Gisday (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางภูมิศาสตร์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์) และกิจกรรมค่ายนักประวัติศาสตร์น้อย
วันที่ 31 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-02/326404534_1347392892509187_9060210665003388023_n.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดกิจกรรมค่าย Gisday (อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางภูมิศาสตร์การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์) และกิจกรรมค่ายนักประวัติศาสตร์น้อย ภายใต้โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนด้านวิชาการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาสังคมศึกษาขึ้น นำโดย นางชนกพร  ศาสตราคม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง  โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมดอกปีบ และในกิจกรรมค่าย GIS Day  ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.) (ศูนย์ AiroTEC) และอาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ AiroTEC มาเป็นวิทยากร กิจกรรมค่ายนักประวัติศาสตร์น้อยได้รับเกียรติจากครูสุชญา ติยายน  ครูสมจิตร บุญหมื่น ครูณัฐนิษ  บุญหมื่น จากมูลนิธิสืบสานล้านนา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ข่าว/ภาพ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.