loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ตามโครงการ "Festival of Talent"
วันที่ 25 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/fa0a053cc77d9ec8811593257a13b6a2.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ตามโครงการ "Festival of Talent" ซึ่งจัดโดยศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีรายการที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา ดังนี้

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. เด็กชายณัฐพล โปธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. เด็กหญิงปภาวรินทร์ มณี ได้รับรางวัลชมเชย

ครูผู้ฝึกสอน นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นางสาวรพีพรรณ ศรีสด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2. นายกิตติคุณ อ่อนนิ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวศรีสุดา คำลือ

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นางสาวนัชนภัส พวงแก้ว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2. นายวิทยา วงศ์ต๋าคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุพรพรรณ์ หวังพรไพบูลย์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.