loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับรางวัลระดับภาค "ขวัญใจสิงห์อาสา" ในการเข้าร่วมโครงการ "ต้นกล้าท้าหมอกควัน"
วันที่ 30 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/1503683776b00b1c1377d2488e5abade.jpg

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน "สื่อสารต้านภัยฝุ่น" ประจำปี 2565 และแข่งขันการนำเสนอผลงานสื่อวิดีทัศน์ สร้างสรรค์ผลงานผ่านคลิป Tik Tok หัวข้อ "สื่อสารต้านภัยฝุ่น" พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม Roadshow SIT Talk 2022 โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับรางวัลดังนี้

 ทีม WP fight for the dust ได้รับรางวัล ขวัญใจสิงห์อาสา ทุนการศึกษา 1,000 บาท 

ประกอบด้วย 1. นายสาวญาณิศา คำสิงห์ 2. นางสาวธัญชนก ทัศนา 3. นางสาววิภาวี ไชคำ 4. นายกิตติภูมิ กันทะวงศ์ 5. นายจิรายุทธ รังแก้ว

 ครูที่ปรึกษา นางบุศรา ปาระมี 

 ทีม Green Power Gangster Thailand-01 ได้รับรางวัล ขวัญใจสิงห์อาสา ทุนการศึกษา1,000บาท ประกอบด้วย  1.นานดิษย์พงษ์ ศรีเมือง 2.นานศราวุฒิ พฤกษา 3.นายชูตะ เคียวตานิ 4.นายธีรภพ ใจโสด 

ครูที่ปรึกษา นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา

 ทีม Green Power Gangster Thailand -02 ได้รับรางวัล ขวัญใจสิงห์อาสา ทุนการศึกษา1,000บาท ประกอบด้วย 1.นายกฤษฎา ใจวงค์เป็ง 2.นานรัชพล ศรีใส 3.นายสุธี ยอดหัวใจ 4.นายอภิวิชญ์ วงษ์วารี 

ครูที่ปรึกษา นายภาริทธ์ อมรรัตนปัญญา 

 พวกเราเชื่อว่า..เราจะเป็นพลังเล็กๆ ที่สร้างโลกใบนี้ให้สวยงามไปด้วยกัน  

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.