loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 26 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-11/bb810ebc7d62cb10fabb6b5053ead4a5.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน SCI-Talk:The Public Health Contest War ภายใต้หัวข้อ "ก้าวต่อไปของวิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม Next Normal to New Social (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ผู้เข้าแข่งขัน     นางสาวภัทรนันท์ อดุลย์ประสาทพร ม.4/11 

ครูผู้ควบคุม 1.  นางบุศรา  ปาระมี    2. นางสาวนันท์กาญ แสงเรือน

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตอประจำปี 2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

2. กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รางวัล: เชิดชูเกียรติ

สมาชิก: 1.  นางสาวนิศาชล ชัยบุตร ม.6/11     2.  นางสาวปรัศณีย์ ย่างไพศาล ม.6/11

ครูที่ปรึกษา: 1.  นางสาววาสนา คำเทพ     2.  นายภคนันท์ วรรณวัต

รางวัล: เชิดชูเกียรติ

สมาชิก :  1.  นายวัชรพล  วีระพรรณ์ ม.6/11    2.  นางสาวเรนุกา  มโนภัทรปกรณ์ ม.6/11    3.  นางสาวพลอยไพลิน  หาญดิฐกุล ม.6/11

ครูที่ปรึกษา :  นางบุศรา  ปาระมี

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ : ผศ.ดร ว่าน วิริยา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.