loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ระดับภาคเหนือ จากการร่วมนำเสนอ นวัตกรรมอนามัยโรงเรียน “Mystery Box Block COVID”
วันที่ 30 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/379989e9d3283056fc7c1868c28e4a05.jpg

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ระดับภาคเหนือ  งานอนามัยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม "ผู้พิทักษ์อนามัย" และร่วมนำเสนอนวัตกรรมอนามัยโรงเรียน Mystery Box Block COVID ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  โดยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม The Empress Hotel กลุ่มนักเรียนผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน จำนวน 7 คน คือ นางสาวน้ำมนต์ พอใจสินธรรม ม.6/4 นายเก้ายอด ศรีสุนทร ม.6/4 นายธนพล ผัดหลู่ ม.6/4 นายชญานนท์ ประทุม ม.6/4 นางสาวภิญญาพัชญ์ ไชยเสน ม.6/5 นางสาวอมลวรรณ โชคชัยบวรกูล ม.6/5 และนางสาวศศิวิมล คุณยศยิ่ง ม.6/5  โดยมีคุณครูที่ปรึกษาในการสร้างนวัตกรรม คือ นางกัญญา ไชยพรหม และนายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา  นวัตกรรม Mystery Box Block COVID เป็นนวัตกรรมกระบวนการ มุ่งเน้นการปรับประยุกต์กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เข้ากับภารกิจสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยลด และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ อนามัย   "พวกเราเชื่อว่า เยาวชน โรงเรียน ชุมชน และสังคม จะขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน"

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.