loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นางสาวศศิธร ศักดิ์ธนานนท์ ครูผู้สอนวิชาภาษาเกาหลี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ "หลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตครูผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2565
วันที่ 14 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/1334366bdd3b8452f58a03c1c74bc4e3.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนางสาวศศิธร ศักดิ์ธนานนท์ ครูผู้สอนวิชาภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จากการเข้าร่วมอบรมโครงการ "หลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตครูผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2564" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และได้รับการประเมินเป็นผู้มีคะแนนดีเยี่ยมจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะที่สอง ณ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 - 19 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมดจากศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.