loading

ผลงานและความภาคภูมิใจ

นักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คว้ารางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน ในงานคณิตศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7
วันที่ 8 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-11/2e4d42ac4fc5ed2db5db6c1344572f08.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ถ้วยพระราชทานสมเด็กพระเทพฯ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับม.ต้น

1)  เด็กหญิงนริศรา ทาสุยะ ม.3/12

2)  เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ พึ่งศรี ม.3/12

3)  เด็กหญิงณิชาภัทร หลวงตุ้ย ม.3/12

ครูที่ปรึกษา 1. ครูพัชรินทร์  แสนแปง 2.นางสาวชรินรัตน์ อินทะวัน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 

 รางวัลชมเชย โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับม.ต้น

1)  เด็กหญิงฉัตตาพัฒน์ พิพัฒนสมทากุล ม.3/11

2)  เด็กหญิงอมรรัตน์ ละวิโล ม.3/11

3)  เด็กหญิงกมลชนก ใสสะอาด ม.3/11

ครูที่ปรึกษา 1.นายสุชาติ ไชยวัณ 2.นางกรรณิกา คำป๊อก

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย

1)  นางสาวดารารัตน์ บัวยิ้ม ม.6/12

รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ม.ปลาย

1)  นางสาวศิริวรรณ เรียบปวง ม.6/13

ครูที่ปรึกษา นางสาวนภาวัลย์  ประวัง

รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น

1. เด็กชายพิภพ ลุงต๊ะ ม.3/12 ครูที่ปรึกษา นางสาวชรินรัตน์ อินทะวัน

2. เด็กชายศุภวิทย์ ศานติวิมลดี ม.3/12 ครูที่ปรึกษา นางสิรดา  สารสมลักษณ์

รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย

1. นายสิทธิศักดิ์​ตุนมรรยาท ม.6/12

2. นายชยางกูร​การมันดี​ ม.6/12

ครูที่ปรึกษา ครูประชา สารสมลักษณ์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.