แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส – ทัศนศิลป์ – ดนตรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส)
สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมุ่งพัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความถนัดทางด้านทัศนศิลป์
และดนตรี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีความพร้อมสู่การเรียนรู้อย่างรอบด้าน”        เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และมาตรฐานของโรงเรียนที่เน้น การบริหารการปฏิบัติงานมุ่งสู่มาตรฐานสากลของการศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21 และเน้นการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน กับเจ้าของภาษาและครูไทย ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย และเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความถนัดตามความสนใจของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนำความรู้ รักความเป็นไทย มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล และมีทักษะการเป็นพลโลก พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติที่ดีทางด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ทัศนศิลป์และดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมอย่างเต็มที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์

     1. กิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
     2. กิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียนในการเรียนรู้วัฒนธรรมบนโต๊ะอาหารสไตล์ยุโรปสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
     3. กิจกรรมทักษะทางวิชาการการแข่งขันภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
     4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศส DELF A1 – A2กับครูผู้สอนและอาจารย์มหาวิทยาลัย
     5. กิจกรรมค่ายผู้นำทางภาษาฝรั่งเศสกับทางศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคเหนือตอนบน
     6. กิจกรรมการทำอาหารว่างสไตล์ฝรั่งเศสอย่างง่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

    1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
    2. มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศที่ 2

จำนวนที่รับสมัคร :

จำนวน 1 ห้องเรียน
ห้องเรียนละ 40 คน รวม 40 คน


ค่าบำรุงการศึกษา :

ภาคเรียนที่ 1 :     3,870 บาท/ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 2 :     3,050 บาท/ภาคเรียน


กำหนดการรับสมัคร :

รับระเบียบการ 3 มกราคม 2566 – 15 มีนาคม 2566
รับสมัคร 11 – 15 มีนาคม 2566
สอบคัดเลือก 26 มีนาคม 2566
ประกาศผล 30 มีนาคม 2566
รายงานตัว 30 มีนาคม 2566
มอบตัว 2 เมษายน 2566