ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กำหนดหลักสูตรที่เปิดสอนไว้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่
ชื่อหลักสูตร
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
1
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - ภาษาจีน (MMSP)
3
120
2
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น (MMSP)  
-  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - ภาษาญี่ปุ่น  
-  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 
-  แผนการเรียภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์ - ภาษาญี่ปุ่น

1
1
1

40
40
40
3
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี (MMSP)
1
40
4
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส (MMSP)
1
40
5
ห้องเรียนพิเศษพื้นฐานวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
(B-CRE)
2
60
6
ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ISMP)

1
30
7
ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร และตำรวจ (PCP)
2
60
8
โครงการจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (EP)
1
30
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่
ชื่อหลักสูตร
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
1
30
2
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (EDP)
1
30
3
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2
40
4
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
1
40
5
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
2
80
6
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
1
40
7
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส - ทัศนศิลป์ - ดนตรี
1
40
8
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี
1
40
9
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1
40
10
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MSP)
2
60
11
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

1
30