00000001 

88888

02-06-2560

Untitled-1

2560

afs555

poster yp2 

13-10-59-English
รวมเอกสารการอบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 3
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตารางการอบรม ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

  กำหนดการอบรม/คำชี้แจงผู้เข้าอบรม
ดาวโหลดแบบตอบรับการเข้ารับอบรม ส่ง Fax:(๐๕๓)๒๗๗๔๕๒ 

การติดตามผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ    ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพของรุ่นที่ 1

saead

แบบชำระค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ม.1 ม.1EP ม.1EP(ทุน) ม.2 ม.2EP ม.2EP(ทุน)
ม.3 ม.3EP ม.3EP(ทุน) ม.4 ม.4(ภาษา) ม.4(วิทย์)
ม.4วิทย์(ทุน) ม.5 ม.5(ภาษา) ม.5(วิทย์)  ม.5วิทย์(ทุน) ม.6
ม.6(ภาษา) ม.6(วิทย์) ม.6วิทย์(ทุน) ด้านหลังกรุงไทย

download

pakad081058

unnamed

afs

 01

libery01

banner-02

parasatan02

 • มุมสำหรับนักเรียน
 • มุมสำหรับครู
 • ผลงานนักเรียน
 • ปฏิทินกิจกรรม

work student 

014
015 099
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านเข้ารอบเจียรไนเพชร           >>ดูทั้งหมด รองชนะเลิศอันดับ 3 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                  >>ดูทั้งหมด
 ชนะเลิศแต่งกลอน ตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน                              >>ดูทั้งหมด
010 011
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีนระหว่างโรงเรียนเครือข่าย                                         >>ดูทั้งหมด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน งานวันวิชาการ                              >>ดูทั้งหมด รางวัลชนะเลิศนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จัดบอร์ดนิทรรศการในงานวันเอดส์โลก      >>ดูทั้งหมด
012 013 016
 รางวัลการประกวดฟ้อนเล็บงานผลไม้ไทยผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก                                >>ดูทั้งหมด รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนต์หนังสั้นดีเด่น                                                        >>ดูทั้งหมด    รางวัลการแข่งขันโครงการ Microsoft Office Specialist Olympic              >>ดูทั้งหมด

cal

26-2 ตุลาคม 2556
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
     7 ตุลาคม 2556 ครูประจำวิชา ส่งแฟลชไดร้ว์ และสรุปผลการเรียน
     8 ตุลาคม 2556 โรงเรียนส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ให้ สพม.34
     9 ตุลาคม 2556 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผล
(ประกาศ 0 ร มส มผ และคุณลักษณะ)
10-11 ตุลาคม 2556 สอบแก้ตัวครึ้งที่ 1 นักเรียนทุกระดับชั้น
ตามตารางสอบแก้ตัว
12-27 ตุลาคม 2556 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
21-31 ตุลาคม 2556 นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม
และลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ในเว็บไซต์ www.wattano.ac.th
    28 ตุลาคม 2556 9.00 น. ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
13.00 น. ประชุมครูที่ปรึกษา ตามระดับชั้น
15.00 น. ประชุมครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
    29 ตุลาคม 2556 นักเรียนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556 ทุกระดับชั้น
กลุ่มสาระฯส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่งานทะเบียนวัดผล
     4 พฤศจิกายน 2556 นักเรียน ม.6 เริ่มทบทวนความรู้ก่อนสอบโควตา มช.
  4-8 พฤศจิกายน 2556 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 นักเรียนทุกระดับชั้น ตามตารางสอบแก้ตัว
   17 พฤศจิกายน 2556 8.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4,5,6
และรับผลเรียน (ปพ.6)
13.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1,2,3
และรับผลการเรียน (ปพ.6)
   11 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระฯ ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่งานทะเบียนวัดผล

 

25-27 ธ.ค.55

 • ข่าวการศึกษา
 • Admission
 • คลังข้อสอบ
 • แนะนำคณะ
 • เรียนต่อ
มีข้อผิดพลาด
 • Error loading feed data
 • Error loading feed data
 • Error loading feed data
 • Error loading feed data
 • Error loading feed data

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

แผนที่โรงเรียน