ตัวอย่างการเขียนโครงการ

โครงงานขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำ

 

ชื่อผู้ทำโครงการ                  1.  น.ส.รัตนา  คิดดี                              เลขที่ 5          ม.6/8

                                                2.  นายสุชาติ  ยอดพฤกษ์               เลขที่ 10       ม.6/8

                                                3.  นายสมชาย  สมบูรณ์                 เลขที่ 21       ม.6/8

ครูที่ปรึกษา           อาจารย์สุระพงษ์  ทรัพย์สมบูรณ์

 

ความสำคัญ

                การขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำ หรือปักชำ เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก เพราะทำให้ได้ปริมาณต้นพืชไปปลูกตามความต้องการมาก ใช้ระยะเวลาประมาณ  30 – 45  วัน  ก็สามารถนำไปปลูกหรือจำหน่ายได้  หากมีการควบคุมความชื้นในวัสดุปักชำได้ดี  การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีนี้ สามารถทำได้ง่าย เพียงแต่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่จะนำมาตัดชำ  และจัดหาวัสดุสำหรับปักชำได้ตามต้องการ  นอกจากนี้  ยังใช้เงินลงทุนค่อนข้างน้อย  และสามารถจัดหาพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นไปปักชำได้ง่ายด้วย  ประกอบกับในปัจจุบันคนทั่วไปกำลังนิยมปลูกต้นไม้กันมาก  โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกตามอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ รวมทั้งใช้สำหรับจัดสวนหย่อม  มีความต้องการพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก  จึงเห็นว่า  หากริเริ่มจัดทำโครงงานนี้ขึ้นน่าจะรวมกลุ่มกับเพื่อน  ปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม้ได้เป็นอย่างดี  ทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน  และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป  รวมทั้งได้พื้นฐานความรู้สำหรับศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

 

จุดประสงค์

                1.  เพื่อศึกษาข้อมูลการขยายพันธุ์พืช โดยการตัดชำ หรือปักชำ

                2.  เพื่อขยายพันธุ์พืช  โดยการตัดชำจำนวน  3  ชนิด  คือ  เข็มแดง  เทียนทอง  และต้นเป็ดแดง  จำนวนอย่างละ 20  กิ่ง

                3.  เพื่อสร้างเสริมทักษะ  และประสบการณ์เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช  สำหรับเป็นรายได้ ระหว่างเรียน  ได้แนวทางประกอบอาชีพ และศึกษาค้นคว้าต่อไป

 

วิธีดำเนินการ

                1.  ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชโดยการตัดชำ  หรือปักชำ

                2.  เตรียมความพร้อมโดยการรวมกลุ่มกับเพื่อน  จัดหาสถานที่ขยายพันธุ์  การจัดหากิ่งพันธุ์    การเตรียมแปลงปักชำ  และวัสดุอื่น ๆ เกี่ยวกับการขยายพันธุ์  เช่น  กรรไกรตัดกิ่ง  มีดติดตาต่อกิ่ง ฯลฯ

รวมทั้งการปฏิบัติดูแลรักษา

                3.  วางแผนปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตามขั้นตอน มีการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น

                4.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานโครงงาน

 

แผนการปฏิบัติงาน

สัปดาห์ที่

รายการกิจกรรม

จำนวนชั่วโมง

หมายเหตุ

1 – 3

ศึกษาเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชโดย

การตัดชำ

6

 

4 – 5

เตรียมรวมกลุ่มกับเพื่อน จัดหาเงินทุน การจัดหากิ่งพันธุ์ การเตรียมแปลงตัดชำ การจัดหาวัสดุ เช่น ทราย  แกลบดำ การจัดทำระบบการให้น้ำ การเลือกกิ่งพันธุ์  การตัดกิ่งพันธุ์  ฯลฯ

4

 

6 - 17

ปฏิบัติงานตามโครงงานที่เขียน และศึกษาเนื้อหาไว้แล้วในสัปดาห์ที่ 1 – 3

24

 

18

ประเมินผล  และรายงานโครงการ

2

 

 

รวม

36

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. ได้กิ่งพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดชำต้นเข็มแดง  เทียนทอง และต้นเป็ดแดง อย่างละ 200 ต้น

รวม  600  ต้น

                2.  มีรายได้จากการจำหน่ายกิ่งพันธุ์พืชทั้ง 3 ชนิด  รวมเป็นเงินประมาณ  900 บาท

                3.  ได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้จริง และการฝึกปฏิบัติงานจริง

 

ความเห็นของครูที่ปรึกษา

………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................

                                                                                                                                ลงชื่อ...........................ครูที่ปรึกษา

                                                                                                                                    -------/-----------/-----------

การปฏิบัติตามโครงงาน

                เมื่อครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาโครงงานได้อนุมัติโครงงานเรียบร้อยแล้ว นักเรียนควรกลับมาศึกษาโครงงานอย่างละเอียดอีกครั้ง  ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามแผน  จะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานมากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง  รวดเร็ว และได้ผลงานดี  ขณะปฏิบัติงานต้องตรวจสอบประเมินผลการทำงานทุกขั้นตอน  ตามหัวข้อการประเมินผลงาน

                การดำเนินงานตามโครงงานจะได้ผลดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบโครงงาน  ถ้านักเรียนที่ทำโครงงานมีความรับผิดชอบ  มีผู้นำที่ดี  มีการแบ่งงานดี  กล้าตัดสินใจ  แก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ จะช่วยให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ และได้ผลงาน  หรือชิ้นงานที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์

 

การรายงานผลโครงงาน

                เมื่อสิ้นสุดการทำโครงงาน และนำแบบประเมินผลมาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว  จะต้องรายงานผลให้บุคคลอื่นได้รับรู้ถึงความสำเร็จ  หรือล้มเหลวของนักเรียนหรือของกลุ่ม  ด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือหลายวิธีมาประกอบกันก็ได้ เช่น

*  การอภิปรายสรุปผลการทำโครงงานหน้าชั้นเรียน

*  การจัดแสดงชิ้นงาน หรือผลงานในโอกาสต่าง ๆ

*  การสรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานให้ครูผู้สอนได้รับทราบ และอาจเผยแพร่เอกสารต่อบุคคลอื่นต่อไป

 

 

การเขียนโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน  กำหนดชื่อเรื่องให้ชัดเจน  สั้น กะทัดรัด  เฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไร ศึกษาสำรวจอะไร 

     หรือสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้

2.  ผู้จัดทำโครงงาน ให้เขียนชื่อนักเรียนที่ทำโครงงาน ถ้าทำเป็นกลุ่มให้ระบุชื่อทุกคน พร้อมบอกชั้น

     เลขที่ หรือห้องเรียนไว้ด้วย

3.  ชื่อครูที่ปรึกษา  ให้ระบุชื่อครูที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำ  ซึ่งอาจเป็นครูประจำรายวิชา หรือครูอาจารย์

     อื่น ๆ ที่ให้คำแนะนำ ร่วมมือก็ได้

4.  ความสำคัญของโครงงาน ให้เขียนคำอธิบายเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล ความจำเป็นคุณค่าหรือ

     ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน  ถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี หรือหลักวิชา หรือตัวเลขสถิติที่

     ปรากฎเด่นชัด  ควรจะระบุเพิ่มเติมลงไปด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงงานนั้นมีความสำคัญยิ่ง

5.  จุดประสงค์   กำหนดเป็นหัวข้อสำคัญ ๆ ว่าในการจัดทำโครงงานนั้นต้องการให้เกิดผลอะไร เป็น

     ชิ้นงานอะไร มีปริมาณเท่าใด  หรือเพื่อให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลอย่างไร

     และเพื่อให้ประโยชน์แก่ใคร  เหล่านี้เป็นต้น

6.  วิธีดำเนินการ  ให้ระบุขั้นตอนสำคัญ ๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในขั้นวางแผนโครงงานตั้งแต่ต้นจนถึง

      ขั้นสุดท้ายตามลำดับว่าจะทำอะไร  จะศึกษาเรื่องใด  อย่างไร จะมีใครรับผิดชอบ  กำหนดให้ใช้

      ระยะเวลานานเท่าใด  จะใช้วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้อะไรบ้าง   กำหนดจะใช้งบประมาณ

      เท่าใด และจะหาทุนดำเนินการมาโดยวิธีใด  เหล่านี้เป็นต้น

7.  แผนปฏิบัติงาน  ให้ระบุรายละเอียดลงไปว่าในแต่ละสัปดาห์จะทำอะไร  หรือมีรายการกิจกรรมอะไร

     จะใช้เวลานานเท่าใด  หากคาดว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น  ควรจะเขียนไว้ในช่องหมายเหตุด้วยก็ดี

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ให้ระบุความคาดหวังไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  อย่างไร  คุณภาพ และปริมาณมากน้อย

     เพียงใดในด้านความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  รายได้ หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน

     ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วย

9.  การประเมินผล  ให้ระบุผลการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน ว่าทำได้ หรือทำไม่ได้ 

     มีปัญหาและอุปสรรค  หรือข้อบกพร่องในเรื่องใด  และควรมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขโดยวิธีใด

     หรือจะพัฒนาต่อไปอย่างไร  ตามปรกติการประเมินผลควรดำเนินการทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน

     และเมื่อเสร็จสิ้นโครงงาน ซึ่งนักเรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มควรมีส่วนร่วมในการประเมินผล

     ส่วนการประเมินผลเพื่อให้ระดับคะแนนขั้นสุดท้ายนั้น ควรให้ครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ประเมิน

10.  ความเห็นของครูที่ปรึกษา  อาจเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนเห็นชอบ  และอนุมัติให้ดำเนินการ