ผู้ตรวจสอบ น.ส.พจนีย์ ภักดี 5/2

บอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อวงศ์ : Colocasia esculenta Schoot

ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ประดับใบหลากสี
บริเวณที่พบ : เรือนเพาะชำ

ต้น ลำต้นมีหลายแบบ rhizome tuber stolon หรือ corm

ใบ รูปหัวใจ มีนวลฉาบทำให้น้ำไม่เกาะ ใบดูคล้ายกระดาดขาวลักษณะของเส้นใบ แตกแบบร่างแหหรือแบบขนาน ก้านใบยาวตรง โคนมักแผ่กว้างหุ้มประกอบกันไว้

ดอก คล้ายดอกกระดาด และมักไม่ออกดอก ผล เป็นแบบ berry หรือ capsule

เมล็ด มีตั้งแต่ 1 เมล็ดขึ้นไป ฤดูออกดอก ฤดูฝน ตามที่มีน้ำขังแฉะ แยกหัวหรือหน่อ

ข้อมูลจากเอกสาร ใช้นำไปประกอบอาหาร นำมาแกง ลอกจิ้มน้ำพริกกิน แต่ต้องทำให้ สุกเสียก่อนไม่เช่นนั้นจะคัน ข้อมูลจากภูมิปัญญาไทย ใช้ใบประกอบอาหาร ต้มยำทำ แกง นำมาลวกกิน


<< Previous 7-50100-001-118 Next >>