ผู้ตรวจสอบ น.ส.ปัทมา กนกนิรันดร 5/6

ชาปัตตาเวีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ / ชื่อวงศ์ : Malpighia coccigera .

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะพิเศษของพืช : ไม้ดอกประดับ
บริเวณที่พบ : ตะวันออกอาคาร 2

มีอีกชื่อหนึ่งคือชาใบหนาม เป็นไม้พื้นเมืองของอเมริการใต้ ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย ใบเล็ก ขอบใบเป็นจักแหลมแข็งคล้ายหนาม สีเขียวเป็นมัน ดอกมีห้ากลีบ สีขาวปนชมพู ดอกจะออกเต็มต้นสวยงามมาก ผลกลมสีแดง เป็นไม้ที่ชอบแดดจัด ขยายพันธุ์โดยการตอน ปักชำกิ่ง และเพาะเมล็ด นิยมนำชาปัตตาเวียไปดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ โดยดัดลวดเป็นโครงรูปสัตว์เสียก่อน แล้วจึงนำชาปัตตาเวียไปปลูกเกาะและดัดให้เข้ารูป


<< Previous 7-50100-001-083 Next >>