การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนอย.น้อยถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญอีกข้อหนึ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บุคลากร ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกรบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจึงเข้าร่วมโครงการพัฒนาการ
ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา  โครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครูรวมทั้งผู้ปกครอง       นักเรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคศึกษาได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
และรู้จักปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541  และยังสามารถ
เลือกซื้อและเลือกใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  งดเว้นสินค้าหรือบริการที่อาจเกิดอันตรายตลอดจนเป็นสื่อชักนำให้
้ชุมชนและสมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง  และนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ทางโรงเรียนจึงได้บรรจุกิจกรรมดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการ  ประจำปี 2546 – 2547 ของโรงเรียนไว้แล้ว และได้สมัคร
เข้าร่วมโครงการกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และได้ส่งนางบัวใบ  สมแสง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ นางอัญชลี  วัฒนกิตติ หัวหน้างานโภคชนาการและนักเรียนจำนวน 4 คน เป็นตัวแทนสมาชิก ชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค เข้าร่วมการชุมนุมเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค ( หนูน้อย สคบ ) แห่งประเทศไทย    ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2543 ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2544 ครั้งที่ 3  ปีพ.ศ. 2545 ณ กรุงเทพมหานครและครั้ง   ที่ 4  ปีพ.ศ. 2546 ณ กรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2547 – 2548   นางบัวใบ     สมแสง  ได้เข้าร่วมจัดทำแผน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและเป็น
โรงเรียนแกนนำการใช้แผน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ใกล้เคียง

                                         ข้อมูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสังเขป
       โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 27 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต  1 ให้บริการการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

        รวมจำนวนครูทั้งหมด                      142         คน
                รวมครูชาย                            38           คน
                รวมครูหญิง                          86           คน
                รวมครูอัตราจ้างชาย            10            คน
                รวมครูอัตราจ้างหญิง            8            คน

         รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด            2,533      คน
                รวมนักเรียนชาย                     652      คน
                รวมนักเรียนหญิง                1,608      คน
                รวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น      ชาย         481         คน
                รวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น      หญิง       809         คน
                รวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชาย         339         คน
                รวมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  หญิง       904         คน

          นักการภารโรงทั้งหมด       25           คน
                 รวมนักการภารโรงชาย      16           คน
                 รวมนักการภารโรงหญิง       9           คน

                      ผลงานดีดเด่นของอย.น้อยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพในปี พ.ศ.2545 –2549
1. โรงเรียนพระราชทาน ปี 2545
2. โรงเรียนแสนสุข
3. โรงอาหารดีเด่น
4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปี 2548
5. โรงเรียนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับประเทศ ปี  2546
6. โรงเรียนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ระดับภาค ปี  2547
7. โรงเรียนกิจกรรม อย.น้อยรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตปี  2546 ปี 2548
8. โรงเรียนกิจกรรม อย.น้อยชนะเลิศอันดับ1 ระดับเขตปี2549
9. โรงเรียนกิจกรรม อย.น้อยชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคปี2549
10. โรงเรียนกิจกรรม อย.น้อยรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศปี2549

-   จัดนิทรรศการ
-  ร่วมจัดรายการวิทยุ “รายการคุ้มครองผู้บริโภคภาคเยาวชน”สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จ.เชียงใหม ่เคลื่อน  AM 639 Kz. ทุกวันศุกร์       (8 จังหวัดภาคเหนือ) เวลา 13.00 – 14.00 น.
-   เข้าร่วมเสวนา “ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้”
-  ให้ความรู้สู้ 11 โรงเรียนเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนคร ชม.
-  ให้ความรู้โรงเรียนเครือข่าย
-   สำรวจตลาดใกล้โรงเรียน เดินรณรงค์เรื่องการเลือกซื้ออาหาร  ยา 
-   เป็นวิทยาการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง  “การตรวจสอบอาหารและเครื่องสำอาง”  ร่วมกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่


กลับหน้าหลัก