พิมพ์

ลูกจ้างชั่วคราว

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

 pasaraporn

นางสาวพัชราพร กันธวงค์
จนท.กลุ่มอำนวยการ

panarad 

นางพนารัตน์ เลปนานนท์
จนท.ธุรการ/สารบรรณ

dernrung 

นางเดือนรุ่ง แก้วมณีี
จนท.ห้องสมุด

duriyang 

นางสาวดุริยาพร แดงโน
จนท.บัญชี

 montatip

นางสาวมณฑาทิพย์ ตระการรัตน์สันติ
จนท.แนะแนว

 chotika

นางโชติกา ครองยุติ
จนท.การเงิน

 siriporn

นางสาวศิริพร ผ่องใส
จนท.ห้องสมุด

eakachai 

นายเอกชัย กัญชนะ
จนท.พัสดุ

 pimnapa

นางสาวพิมพ์นภา เขียวตั๋น
จนท.สารบรรณ

 noppadon k

นายนพดล ขอดคำ
จนท.สารสนเทศ

 pansita

นางสาวพัณณ์ชิตา กาสุยะ
จนท.พยาบาล

 danut

นายดานัทธ์ สุขดี
จนท.ประชาสัมพันธ์

 bandit

นายบัณฑิต กอนไธสง
จนท.วิชาการ

ratsadaporn 

นางรัชฏาพร นันทิทรรภ
จนท.วิชาการ

kitsana 

นายกฤษณะ ญาณวุฒิ
จนท.ชางไฟฟ้า

naviya ratanavaraha resize  

นางนวิยา รัตนวราหะ
จนท.บริการ

nittaya konyutnarong resize

นางนิตยา กลยุทธณรงค์
จพนักงานบริการ ห้องสมุด

panisa

นางสาวปาณิศา ปุระเสาร์
จนท.กิจการนักเรียน 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บริการ

 

 sutad

นายสุทัศน์ คำทิพย์
พนักงานขับรถ

mana 

นายมานะ ปัญญาฟู
พนักงานขับรถ

nattapon  

นายณัฐพล เพชรรัตน์
จนท.อัดสำเนา

 

 

 

 

 

 

...............

 

พนักงานดูแลความสะอาดอาคารสถานที่

 

 jansome

นางจันทร์สม บุญก้ำ
พนักงานบริการ

jatuporn 

นางจตุพร บุญยืน
พนักงานบริการ

tanyalak 

นางธัญญาลักษณ์ สามชัย
พนักงานบริการ

 papan

นายประัพันธ์ ตันจะริรักษ์
พนักงานบริการ

sukanya 

นางสุกัญญา คำทิพย์
พนักงานบริการ

 pannipa

นางพรรณิภา โชยชนะ
พนักงานบริการ

 boppa

นางบุปฝา กันทะวา
พนักงานบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยามรักษาการณ์

 

 

 

 

 

 

 

................

vicha 

นายวิชา จุ่มแก้ว
ยามรักษาการณ์

kulab 

นายกุหลาบ เกตุสุริวงษ์
ยามรักษาการณ์

...............

 

พนักงานโรงอาหาร

 

parisad 

นางปาริชาติ ธรรมปัญญา
พนักงานโรงอาหาร

 boroy

นางบัวโรย มหาสิงห์
พนักงานโรงอาหาร

vanvisa 

นางสาววันวิสาข์ เต๋จ๊ะ
พนักงานโรงอาหาร

 tadsanee

นางทัศนีย์ หงษ์ทอง
พนักงานโรงอาหาร

kitsana kunapurn resize 

นางกฤษณา กุณาผัน
พนักงานโรงอาหาร