พิมพ์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

dalad

นางดาลัด ย้อยพลแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 pantip 

นางปานทิพย์  ดวงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

kal61 

นางกัลยา  ประทุมเกษร
ครูชำนาญการพิเศษ

 pittaya

นางพิทยา  เตชะวิวัฒนาการ
ครูชำนาญการพิเศษ

 sunton

นายสุนทร  อินทะนัด
ครูชำนาญการพิเศษ

juta61 

นางจุฑารัตน์  สุภาษี
ครูชำนาญการพิเศษ

piyawat 

นายปิยะวัฒน์  เรียบเรียง
ครูชำนาญการพิเศษ

nippit61 

นายนิพพิชฌน์ญาณ  ถาวรรุ่งกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

prapas 

นายประภาส  สุภาษี
ครูชำนาญการพิเศษ

 pongpet

นางพวงเพชร  ภมรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

napa61

   นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
   ครูชำนาญการพิเศษ

pornpan 

นางพรพรรณ  ศักดิ์สง่า
ครูชำนาญการ

 suttiporn

นายสุทธิพร  สุทธิ
ครูชำนาญการ

 pha61

นางพาโชค  สงค์ศิริ
ครูชำนาญการ

    ruch61

นางรัชรินทร์แปงแสง
ครูชำนาญการ

 narong61

นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
ครูชำนาญการ

 setti61

นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
ครูชำนาญการ

kanya61

นางสาวกันยารัตน์  สมเกตุ
ครูชำนาญการ

surin61

ว่าที่ รต.สุรินทร์  บุญเลิศ
ครู คศ.1

man

นายเจษฎา  อุชัยวงษ์
ครูชำนาญการ

man

นายจิระณัฐฏ์  สุปน
ครูชำนาญการ

 

 pang

นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
ครู คศ.1