พิมพ์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

dalad

นางดาลัด ย้อยพลแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 prachan

นายประชัน  พิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

pantip 

นางปานทิพย์  ดวงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

 pittaya

นางพิทยา  เตชะวิวัฒนาการ
ครูชำนาญการพิเศษ

 sunton

นายสุนทร  อินทะนัด
ครูชำนาญการพิเศษ

jutarat 

นางจุฑารัตน์  สุภาษี
ครูชำนาญการพิเศษ

piyawat 

นายปิยะวัฒน์  เรียบเรียง
ครูชำนาญการพิเศษ

kanlaya 

นางกัลยา  ประทุมเกษร
ครูชำนาญการพิเศษ

prapas 

นายประภาส  สุภาษี
ครูชำนาญการพิเศษ

 pongpet

นางพวงเพชร  ภมรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

pichaporn 

นายนิพพิชฌน์ญาณ  ถาวรรุ่งกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

pornpan 

นางพรพรรณ  ศักดิ์สง่า
ครูชำนาญการ

 suttiporn

นายสุทธิพร  สุทธิ
ครูชำนาญการ

 IMGP4202 resize

นางพาโชค  สงค์ศิริ
ครูชำนาญการ

   NAPAPORN

   นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
           ครูชำนาญการ

 RULA

นางรัชรินทร์แปงแสง
ครูชำนาญการ

 Pai

นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
ครูชำนาญการ

 IMGP4381

นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
ครูชำนาญการ

kanyarat

นางสาวกันยารัตน์  สมเกตุ
ครูชำนาญการ

surin

ว่าที่ รต.สุรินทร์  บุญเลิศ
ครู คศ.1

orasa

นางสาวอรสา  ดีทุ่ง
ครู คศ.1

 pang

นางสาวชวัลลักษณ์  ตาใฝ
ครูผู้ช่วย