พิมพ์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

dalad

นางดาลัด ย้อยพลแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 patcharee

นางพัชรี  ใจอุโมงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

pantip 

นางปานทิพย์  ดวงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

 pittaya

นางพิทยา  เตชะวิวัฒนาการ
ครูชำนาญการพิเศษ

 sunton

นายสุนทร  อินทะนัด
ครูชำนาญการพิเศษ

jutarat 

นางจุฑารัตน์  สุภาษี
ครูชำนาญการพิเศษ

piyawat 

นายปิยะวัฒน์  เรียบเรียง
ครูชำนาญการพิเศษ

kanlaya 

นางกัลยา  ประทุมเกษร
ครูชำนาญการพิเศษ

prachan 

นายประชัน  พิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

 pongpet

นางพวงเพชร  ภมรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

pichaporn 

นายนิพพิชฌน์ญาณ  ถาวรรุ่งกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

 somjai

นางสาวสมใจ  ธนารักษ์
ครูชำนาญการ

prapas 

นายประภาส  สุภาษี
ครูชำนาญการ

pornpan 

นางพรพรรณ  ศักดิ์สง่า
ครูชำนาญการ

suttiporn 

นายสุทธิพร  สุทธิ
ครูชำนาญการ

IMGP4381 

นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
ครูชำนาญการ

kanyarat 

นางสาวกันยารัตน์  สมเกตุ
ครู คศ.1

surin 

ว่าที่ รต.สุรินทร์  บุญเลิศ
ครู คศ.1

 IMGP4202 resize

นางพาโชค  สงค์ศิริ
ครู คศ.1