พิมพ์

Independent Studies (IS2) 2012

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

logo

Independent Studies 2 (IS2)


 การเผยแพร่งานเขียนเชิงวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนมาตรฐานสากล

รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) รหัสวิชา I30202

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11