พิมพ์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 IMGP4151 resize

นางไพริน  ปัญญาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 IMGP4278 resize

นางชนกพร ศรัทธา
ครูชำนาญการพิเศษ

saysunee

นางสายสุนีย์   ศรีจันทร์ดร
ครูชำนาญการพิเศษ

 nutaya

นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 IMGP4117 resize

คชารัศมิ์ รักษ์ธรรมเสมอ
ครูชำนาญการพิเศษ

sukorn 

นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

 IMGP4165 resize

 นางพานทอง  ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

 IMGP4175 resize

นางสาวจีราภรณ์  คำทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

kitisak 

นายเกียรติศักดิ์ ชัยยานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

IMGP4065 resize 

นางศิรินพร  ฤกษ์วัฒนสิริกุล
ครูชำนาญการ

 manat

นายมนัส  ชัยก๋า
ครูชำนาญการ

 IMGP4222 resize

ว่าที่ร้อยตรีสุรสีห์ ญาณวุฒิ
ครูชำนาญการ

wattana 

นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
ครูชำนาญการ

 nuntavadee

นางนันทวดี  สังข์แดง
ครูชำนาญการ

Chotama 

นางสาวโชติมา  เพชรเอม
ครูชำนาญการ

IMGP4272 resize 

นายสุรพล  ยะคำป้อ
ครู คศ.1

aorawan

นางสาวอรวรรณ  มหายศ
ครู คศ.1 

 

logo

นายพงษ์พัฒน์  ยะพลหา
ครูผู้ช่วย

logo

นางสาวนิดาพร  ประชุมชัย
ครูผู้ช่วย