พิมพ์

ภาษาต่างประเทศที่ 1 และภาษาต่างประเทศที่ 2

เขียนโดย Super User. Posted in ทำเนียบบุคลากร

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 

 

IMGP4321 resize

นางผ่องศรี  วงศ์กระจ่าง   

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1

  

waingjan pattama  rujira chanyapit
นางเวียงจันทร์  จันทร์งาม นางปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ  นางรุจิรา  มาฆะสุข นางชัญญะพิชญ์  ระดม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

 

mantana jureerat supawan pornpat
นางมัทนา  แสงอรุณ นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิต นางศุภวรรณ  คามูส์
นางสาวภรภัทร  วงศาโรจน์ 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ 

 

 
autchara santana logo wenaprapa

นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุล
ครูชำนาญการ

นางสันทนา จองสกุล
ครูชำนาญการ

นางศุภัตรา พิศพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาววีณประภา เชิงเชาว์
ครูชำนาญการ

 

 
chaipat logo preecha

YAM

นายชัยภัทร ปวงอุปถัมภ์ นางกาญจนา  พิชยศ
นายปรีชา  หลวงเขียว นางสาวภูษณิศา  ทองดี
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย

 

logo logo logo

นางสาวนิศาชล ศรีปูนอ่อน

นางสาวภัทรา  กัลยา นายธริช  พุทธรักษา
ครูคศ.1 (ช่วยราชการ) ครูคศ.1 (ช่วยราชการ) ครูคศ.1 (ช่วยราชการ)
 

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 
todsapon
นายทศพล  ดวงจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่  2 

 

waraporn auncharee IMGP4086 resize IMGP4153 resize

นางวราภรณ์ กฤตธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี ทองจิตร์
ครูชำนาญการ

นายรชต เย็นตระกูล
ครูชำนาญการ

นางสุทธิษา รัตนมงคล
ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 jutamas janyaporn chai   ACHARAPAN logo 
 นางสาวจุฑามาศ  ปุกคำนวล
ครู คศ.1
  นางสาวจรรยาพร  ชัยวงศ์
ครูผู้ช่วย
  นางสาวอัจฉราพรรณ  นิวรัตน์
ครูผู้ช่วย
นายณัฐกิตติ์  บุญเป็ง
ครูผู้ช่วย 

 

 

 logo logo 
 นายณัฐพงษ์  ไสยรัตน์
ครูผู้ช่วย
 นางสาวศศิธร  ศักดิ์ธนานนท์
ครูผู้ช่วย