พิมพ์

ภาษาต่างประเทศที่ 1 และภาษาต่างประเทศที่ 2

เขียนโดย Super User. Posted in ทำเนียบบุคลากร

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 

 

preecha

นายปรีชา  หลวงเขียว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1

  

patta61  matta61 ruji61 chan61
นางปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ  นางมัทนา  แสงอรุณ นางรุจิรา  มาฆะสุข นางชัญญะพิชญ์  ระดม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

 

juree61 suppa61 pornpat ajcha61
นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิต นางศุภวรรณ  คามูส์ นางสาวภรภัทร  วงศาโรจน์  นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ

 

 
santana chaipat kan61 wenaprapa

นางสันทนา จองสกุล
ครูชำนาญการ

นายชัยภัทร ปวงอุปถัมภ์
ครูชำนาญการ

 นางกาญจนา  พิชยศ  
ครูชำนาญการ

นางสาววีณประภา เชิงเชาว์
ครูชำนาญการ

 

 
 woman YAM

 

 

นางศุภัตรา พิศพันธ์
ครูชำนาญการ

 นางสาวภูษณิศา  ทองดี
ครูผู้ช่วย
 

 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 
todsa61
นายทศพล  ดวงจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่  2 

 

auncharee IMGP4086 resize IMGP4153 resize  juta61

นางสาวอัญชลี ทองจิตร์
ครูชำนาญการ

นายรชต เย็นตระกูล
ครูชำนาญการ

นางสุทธิษา รัตนมงคล
ครูชำนาญการ

 นางสาวจุฑามาศ  ปุกคำนวล
ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 woman janya61   achaa61 nutta61 
  นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ
ครูชำนาญการ
  นางสาวจรรยาพร  ชัยวงศ์
ครู คศ.1
  นางสาวอัจฉราพรรณ  นิวรัตน์
ครู คศ.1
นายณัฐกิตติ์  บุญเป็ง
ครูผู้ช่วย 

 

 

 nuttapong61 sasi61 
 นายณัฐพงษ์  ไสยรัตน์
ครูผู้ช่วย
 นางสาวศศิธร  ศักดิ์ธนานนท์
ครูผู้ช่วย