พิมพ์

ภาษาต่างประเทศที่ 1 และภาษาต่างประเทศที่ 2

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

                                                              

                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1

 

IMGP4321 resize      

นางผ่องศรี  วงศ์กระจ่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1

 

 waingjan

นางเวียงจันทร์  จันทร์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ

pattama 

นางปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

 rujira

นางรุจิรา  มาฆะสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

chanyapit 

นางชัญญะพิชญ์  ระดม
ครูชำนาญการพิเศษ

 mantana

นางมัทนา  แสงอรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

 jureerat

นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิต
ครูชำนาญการพิเศษ

supawan 

นางศุภวรรณ  คามูส์
ครูชำนาญการพิเศษ

pornpat 

นางสาวภรภัทร  วงศาโรจน์
       ครูชำนาญการ          

 autchara

นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุล
ครูชำนาญการ

santana 

นางสันทนา  จองสกุล
ครูชำนาญการ

 logo

นางศุภัตรา  พิศพันธ์
ครูชำนาญการ

wenaprapa 

นางสาววีณประภา  เชิงเชาว์
ครูชำนาญการ

chaipat

นายชัยภัทร ปวงอุปถัมภ์
ครูชำนาญการ

logo

นางกาญจนา  พิชยศ
ครูชำนาญการ

preecha

นายปรีชา  หลวงเขียว
ครู คศ.1

YAM

นางสาวภูษณิศา  ทองดี
ครูผู้ช่วย

logo

นางสาวนิศาชล  ศรีปูนอ่อน
ครูคศ.1 (ช่วยราชการ)

logo

นางสาวภัทรา  กัลยา
ครูคศ.1 (ช่วยราชการ)

logo

นายธริช  พุทธรักษา
ครูคศ.1 (ช่วยราชการ)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

 

todsapon

นายทศพล  ดวงจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่  2 

 

waraporn

นายวราภรณ์  คำสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

auncharee

นางสาวอัญชลี  ทองจิตร์
ครูชำนาญการ   

IMGP4086 resize

นายรชต  เย็นตระกูล
ครูชำนาญการ

 

IMGP4153 resize

นางสุทธิษา  รัตนมงคล
ครูชำนาญการ

 jutamas

นางสาวจุฑามาศ  ปุกคำนวล
ครู คศ.1

janyaporn chai 

 นางสาวจรรยาพร  ชัยวงศ์
ครูผู้ช่วย

 ACHARAPAN

 นางสาวอัจฉราพรรณ  นิวรัตน์
ครูผู้ช่วย

 logo

 นายณัฐกิตติ์  บุญเป็ง
ครูผู้ช่วย

 

 

logo

นายณัฐพงษ์  ไสยรัตน์
ครูผู้ช่วย

logo

นางสาวศศิธร  ศักดิ์ธนานนท์
ครูผู้ช่วย