พิมพ์

ภาษาต่างประเทศ

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 

 

 

IMGP4321 resize      

นางผ่องศรี  วงศ์กระจ่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1

 waraporn

นางวราภรณ์  กฤตธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

 

 waingjan

นางเวียงจันทร์  จันทร์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ

pattama 

นางปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

 rujira

นางรุจิรา  มาฆะสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

chanyapit 

นางชัญญะพิชญ์  ระดม
ครูชำนาญการพิเศษ

 mantana

นางมัทนา  แสงอรุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

IMGP4160 resize 

นางเครือวัลย์  เปี่ยมขำดี
ครูชำนาญการพิเศษ

jureerat 

นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิต
ครูชำนาญการพิเศษ

 auncharee

นางสาวอัญชลี  ทองจิตร์
ครูชำนาญการ          

pornpat 

นางสาวภรภัทร  วงศาโรจน์
ครูชำนาญการ

 autchara

นางอัจฉรา อุมาแสงทองกุล
ครูชำนาญการ

 

santana 

นางสันทนา  จองสกุล
ครูชำนาญการ

 IMGP4086 resize

นายรชต  เย็นตระกูล
ครูชำนาญการ

 wenaprapa

นางสาววีณประภา  เชิงเชาว์
ครู คศ.1

 jutamas

นางสาวจุฑามาศ  ปุกคำนวล
ครู คศ.1

chaipat 

นายชัยภัทร ปวงอุปถัมภ์
ครู คศ.1

todsapon 

นายทศพล  ดวงจิตร
ครู คศ.1

IMGP4153 resize 

นางสุทธิษา  รัตนมงคล
ครูชำนาญการ