พิมพ์

ภาษาไทย

เขียนโดย Super User. Posted in ทำเนียบบุคลากร

 

 

kannika 

นางสาวกรรณิกา  วิจิตรา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

voravan

นางวรวรรณ  ศรีเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ

yupin61

นางยุพิน  เตชะโกมล
ครูชำนาญการพิเศษ

srisuda61  

นางสาวศรีสุดา  คำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ

roong61

นางรุ้งกาญจน์  เกลอดู
ครูชำนาญการพิเศษ

jintana

นางสาวจินตนา  ใจมา
ครูชำนาญการพิเศษ

nimid 

นายนิมิต  รักเจริญ
ครูชำนาญการ

anan61

นายอนันต์  มนตรี
ครูชำนาญการ

keit61

 นายเกียรติศักดิ์  ปันคำ
ครูชำนาญการ

tasanee

นางทัศนีย์  ฟูมูลเจริญ
ครูชำนาญการ

dara61

นางดาราภรณ์  ศรีวิชัย
ครูชำนาญการ

  pilin61

นางไพลิน  วานิชจรัสกิจ
ครูชำนาญการ

poj61 

นางพจมาน  จันทร์สา
ครูชำนาญการ 

 suporn61 

นางสาวสุพรพรรณ์  หวังพรไพรบูรณ์
ครูชำนาญการ 

man 

นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
ครู คศ.1