พิมพ์

วิทยาศาสตร์

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 

paka61

นายภคนันท์  วรรณวัต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

jan61

นางจันทร์ดาว  แสงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

kan61

นางแก่นจันทร์  เพียงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

apirak resize

    นายอภิรักษ์ คงทวี    
ครูชำนาญการพิเศษ

pudchad resize

นายพุทธชาติ แก่นธิยา
ครูชำนาญการพิเศษ

tana61

  นายธนพล  กลิ่นเมือง    
ครูชำนาญการพิเศษ

nong61

นางนงเยาว์  จันทร์อ้าย
ครูชำนาญการ

pat61

นางพัชรา  เอื้องไพบูลย์
ครูชำนาญการ

sita61

นางสิตาวีร์ ระมิงค์วงค์
ครูชำนาญการ

bus61

นางบุศรา ปาระมี
ครูชำนาญการ

churi61

นางสาวชุติมันต์  ชัยบาล
ครูชำนาญการ

pim61

นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
ครูชำนาญการ

walee61

นางสาววลีรัตน์  ทองรักษ์
ครูชำนาญการ

nat61
างนารถกาญจน์  ลภิรัตนากูล  
ครูชำนาญการ

nan61
นางสาวนันท์กาญ แสงเรือน

ครูชำนาญการ  

sitti61
นายสิทธิสอน  คำตุ้ย
ครู คศ.1

IMGP4285 resize
นางสาววาสนา  คำเทพ
ครู คศ.1

sara61

นางสราลี  ภู่ชัย
ครู คศ.1 

don61

นายดลดนัย  บรรจง
ครู คศ.1

 woman

นางสาวปัทมาภรณ์ แดงดง
ครูผู้ช่วย