พิมพ์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

authai

นายอุทัย ขัติยศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

pinit2

น.อ.พินิจ สุรภาพ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

soontorn

นายสุนทร ยามศิริ
ผู้แทนองค์กรชุมชุน
กรรมการ

pairat

นายไพรัช ใหม่ชมภู
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

nisamanee
มล.นิศามณี ผลธัญญา
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

phra03

พระครูสิริเจติยานุกุล
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ

doungjan

พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตตสีโล
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 
กรรมการ

banjong

นายบรรจง พลฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

sompong

พ.ต.อ.พิเศษ สมพงษ์ พุฒินิล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

prapawat

ร.ต.อ.ประภาวัต ประเสริฐสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

anu

พ.ต.อ.อนุ เนินหาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

kasem

นายเกษม เนตรศักดิ์เกษม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

boontain

ส.อ.บุญเทียน ศรีวิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

sripan

นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

 waraporn

นางวราภรณ์ กฤตธรรม
ผู้แทนครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ