พิมพ์

สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

                                    สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ 

samakom

      สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๕

      วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ คือ

               ๑. เพื่อสมานความสามัคคีในศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพด้วยกัน

               ๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

               ๓. เพื่อส่งเสริมกีฬา บำรุงอนามัย ปลูกฝังความสามัคคีและอุปถัมภ์บำรุงสถานศึกษาเดิม และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

       ปี พ.ศ.๒๕๑๔ คณะกรรมการบริหารในสมัยนั้นได้พร้อมใจกันสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่าด้านตะวัน ออกเฉียงเหนือของโรงเรียน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท                 

       ต่อมาสมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูจัดงานรวมใจวัฒโนทัยและ ราตรีฟ้าขาวหลายครั้ง  เพื่อหารายได้สร้างพระรูปสมเด็จพระศรีสวรินทรา  บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพระรูปและอาคารศรีสวรินทิรา  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๗  พร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมอาคารสมาคมศิษย์และทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันด้วย ยังความปลิ้มปิติแก่ศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพทุกคน

 

รายนามนายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ

 

๑.    ทันตแพทย์หญิงส้มลิ้ม วัฒนศิลป์                  พ.ศ.๒๔๙๕  -  ๒๔๙๘
๒. นางคำแปง โกศัยกานนท์ พ.ศ.๒๔๙๙  -  ๒๕๐๐
๓. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๐๑  -  ๒๕๑๔
๔. นางสุพิศ แมนมนตรี พ.ศ.๒๕๑๕  -  ๒๕๑๘
๕. เจ้าโฉมชบา วรรณรัตน์ พ.ศ.๒๕๑๙  -  ๒๕๑๙
๖. นางเขื่อนคำ สิงหเนตร พ.ศ.๒๕๒๐  -  ๒๕๒๐
๗. หม่อมธาดา ขุนศึกเม็งราย พ.ศ.๒๕๒๑  -  ๒๕๒๑
๘. นางสมจิตร หิรัญพฤกษ์ พ.ศ.๒๕๒๓  -  ๒๕๒๖
๙. พ.ญ.วรรณจันทร์ พิมพ์พิไล พ.ศ.๒๕๒๗  -  ๒๕๓๐
๑๐. ร.ศ.รัญจวน สานะเสน พ.ศ.๒๕๓๑  -  ๒๕๓๒
๑๑. นางรสสุคนธ์ สุระนิคม

พ.ศ.๒๕๓๓  -  ๒๕๓๕

๑๒. นางเสาวคนธ์ ขันธราช พ.ศ.๒๕๓๖  -  ๒๕๔๒
๑๓. นางเปรมคณา ภัควิภาค พ.ศ.๒๕๔๓  -  ๒๕๔๔
๑๔. นางสาวกานดา กาญจนกร พ.ศ.๒๕๔๕  -  ๒๕๔๙
๑๕. นางสาวทัศนีย์ ยะจา พ.ศ.๒๕๕๐  -  ๒๕๕๓
๑๖. หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา พ.ศ.๒๕๕๔  -  ปัจจุบัน.