พิมพ์

โครงสร้างบริหาร

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนนำระบบคุณภาพ มาใช้ในการบริหารงาน ประกอบด้วยระบบหลัก 3 ระบบ
และระบบสนับสนุน 10 ระบบ ดังนี้
 
ระบบหลัก
ระบบสนับสนุน
ระบบการเรียนรู้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบกิจกรรมนักเรียน
ระบบการนำองค์กร
ระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ระบบตรวจสอบภายในและถ่วงดุล
ระบบสื่อและแหล่งเรียนรู้
ระบบสิ่งแวดล้อม
ระบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพครู
ระบบพัฒนาบุคลากร
ระบบชุมชนสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ
ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้
นักเรียนสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
บริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาเชิงระบบ

ส่งเสริมให้ชุมชนและบุคลากรของโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการแบบองค์รวม
และการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ แนวทางโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ
และโรงเรียนแสนสุข เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะและจริยธรรม
เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข

ส่งเสริมให้นักเรียน เลือกเรียนตามความถนัด
ความสนใจ และความสามารถของตน

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ

ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ

อบรมและปลูกฝังให้นักเรียนมีศักยภาพ
ในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริมและปลูกฝังความรักชาติ ยึดมั่นศาสนา
จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์

ส่งเสริมให้บุคคลากรของโรงเรียน
ใช้พลังงานอย่างคุมค่า สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
และจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

ส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชดำริ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน

เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร