พิมพ์

ข้อมูลโรงเรียน

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โปรแกรม Student ๔๔ข้อมูลสถานศึกษา
 
รหัสสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย
ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ 
ชื่อ ย่อโรงเรียนภาษาไทย  
ชื่อ ย่อ โรงเรียนภาษาอังกฤษ
๐๘๕๐๐๑๐๒
วัฒโนทัยพายัพ
Wattanothaipayap School
ว.พ.
W.P.
 
สถานที่ตั้ง
 
ที่ตั้งสถานศึกษาเลขรหัสประจำบ้าน
เลขที่
ถนน
รหัสตำบล
ตำบล
รหัสอำเภอ
อำเภอ
รหัสจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ไปรษณีย์อิเลคโทรนิค
เว็บไซต์ 
๕๐๙๙-๐๓๑๗๐๖-๔
๒๒
บุญเรืองฤทธ
๕๐๐๑๐๓
หายยา
๕๐๐๑
เมืองเชียงใหม
๕๐
เชียงใหม
๕๐๑๐๐
๐-๕๓๒๗-๗๑๕๑
๐-๕๓๒๗-๗๔๕๒
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.wattano.ac.th
   
ข้อมูลพื้นฐาน
   
วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้ง วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
รหัสกระทรวง/กรมต้นสังกัด ๒๐๐๐๔สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสประเภทสถานศึกษา ๓๑         โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ๐๓         เทศบาลนคร
ชื่อเขตการปกครอง              เทศบาลนครเชียงใหม่
เขตพื้นที่การศึกษา ๕๐๑       เขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต ๓๔
   
พิกัดที่ตั้งสถานศึกษาทางภูมิศาสตร์ (ตามพิกัดมาตรฐาน UTM)
 
ค่าตำแหน่งพิกัดทางแกน  X ๔๙๗๖๑๓.๐๔๙๑๐๒๐
ค่าตำแหน่งพิกัดทางแกน  Y ๒๐๗๗๐๗๑.๗๙๖๘๐๐
Zone ๔๗
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร พื้นราบ
   
ขนาด / เนื้อที่ของสถานศึกษา
เนื้อที่ของสถานศึกษา  ๒๗ ไร่      ๑   งาน      ๕๕ ตารางวา
   
ข้อมูลระบบการจัดการศึกษา  
การศึกษาในระบบ จัด
   
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสอน (ระดับการศึกษาและจำนวนห้องเรียน)
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๐          ห้อง
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) ๓๓          ห้อง
   
ข้อมูลอาคาร / สถานที่ (ชนิดอาคาร / สิ่งก่อสร้างและจำนวนหลังของอาคาร)
รายการ

จำนวน

อาคารเรียนถาวร

โรงฝึกงาน

โรงอาหาร

หอประชุม

โรงพลศึกษา

บ้านพักครู

๒๔

บ้านพักภารโรง

สถานกีฬา

อาคารอื่น ๆ

   
ข้อมูลห้องเรียน (ประเภทห้องเรียนและจำนวนห้องเรียน)
รายการ

จำนวน

ห้องเรียนรวม

ห้องเรียน

๖๐

ห้องน้ำ-ห้องส้วม

๑๕๕

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องโสตทัศนศึกษา

ห้องสมุด

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องพยาบาล

ห้อง Sound Lab

ห้องประชุม

   
สาธารณูปโภค
 
แหล่งน้ำ  มีแหล่งน้ำ
ไฟฟ้า มีไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ
โทรศัพท์ มีโทรศัพท์พื้นฐาน
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยวงจรเช่า Leased Line
   
ประเภทแหล่งน้ำในโรงเรียน
 
ประปาโรงเรียน มี
บ่อน้ำบาดาล มี
สระเก็บน้ำ มี
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส มี
อื่น ๆ มี
   
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ / โทรสารและอินเตอร์เน็ต
 
Tel / IP :ผู้ให้บริการ/ประเภท : อื่น ๆ ๙๙ / Leased Line ๒๓
   
เขตบริการของโรงเรียน  
รหัส

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

๕๐๐๑๑๐ ป่าแดด

๕๐๐๑ เมืองเชียงใหม่

๕๐ เชียงใหม่

๕๐๐๑๐๙ แม่เหียะ

๕๐๐๑ เมืองเชียงใหม่

๕๐ เชียงใหม่

๕๐๐๑๐๘ สุเทพ

๕๐๐๑ เมืองเชียงใหม่

๕๐ เชียงใหม่

๕๐๐๑๐๓ หายยา

๕๐๐๑ เมืองเชียงใหม่

๕๐ เชียงใหม่

   
ลักษณะที่ดินของโรงเรียน ขนาด/ประเภทกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน
ที่ดินแปลงที่

ที่ดิน

ไร่

งาน

ตารางวา

ที่ได้รับการบริจาคหรือให้ใช้

ที่ได้รับการบริจาคหรือให้ใช้

ที่ได้รับการบริจาคหรือให้ใช้

ที่ได้รับการบริจาคหรือให้ใช้

๑๐

๑๐

ที่ธรณีสงฆ์

๑๑

๑๑

   
ประเภทและลักษณะของโรงเรียน  
ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  
   
เป็นโรงเรียนในโครงการ  
โครงการพระราชดำริที่รับอนุญาต (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (Wold-Class Standard School)
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระดับทอง) กระทรวงสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาเอดส์
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
     เป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
 โครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน
 โครงการรักการอ่าน
 โครงการเทคโนโลยีสะอาด (ICT)
 โครงการมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม (The Gifted and Talented                Foundation TGT Foundation)
 โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
 โครงการ TO BE NUMBER ๑
 โครงการโรงเรียนแสนสุข
 
   
ข้อมูลสถิติ  
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ๖๓๐  เครื่อง
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการ ๖๐     เครื่อง
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ๒๗๖๙   คน
จำนวนครู/อาจารย์/ครูจ้างสอน ๑๓๙      คน
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง) ๔๗         คน
   
 
ข้อมูล : โปรแกรม Student งานทะเบียน/วัดผล
วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘