พิมพ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลทั่วไป

DSCF7202 resizeDSCF7208 resizeDSCF1494 resize

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ
๑.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล
๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น

      อย่างมีความสุข รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๗.  พัฒนาการบริหารจัดการและการทำงานเชิงระบบ
๘.  ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา       
๙.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
  
                                                            

เป้าประสงค์
๑.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะตามหลักสูตรโรงเรียน
     มาตรฐานสากล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     และวิถีไทย เป็นพลโลกที่ดี
๒.  โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ