Black Ribbon
พิมพ์

ประวัติโรงเรียน

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลทั่วไป

 โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการสอนวันที่ 25 มีนาคม 2449 (ร.ศ.125) โดยเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 (ปกครองเชียงใหม่ พ.ศ. 2444-2452) เป็นผู้อุปการะ  ได้ให้ขุนอุปกรณ์ศิลปศาสตร์ ข้าหลวงธรรมการมณฑลพายัพ และนายพันตรีเจ้าไชยสงคราม กรมการเมืองเชียงใหม่ ติดต่อขอใช้คุ้มเจ้าเรือนคำ ถนนแม่ข่า เป็นที่ตั้งโรงเรียน มีนางเชย เป็นครูใหญ่ วันแรกเปิดมีนักเรียน 70 คน
พ.ศ.2457 ย้ายไปตั้งบริเวณ เรือนพักธรรมการจังหวัด ข้างวัดดอกเอื้อง
ถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่นั้นมา นางจำรัส หงสกุลเป็นครูใหญ่
  พ.ศ. 2458 ย้ายไปอยู่แทนที่โรงเรียนชายที่ ข้างวัดดวงดี เปิดสอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2459 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ “ยุพราชวิทยาลัย”รองอำมาตย์โทขุนอาจวิชาสรร เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2461 ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ ถนนพระปกเกล้า(ที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัจจุบัน) วันที่ 1 กรกฎาคม 2464 หลวงวิสณฑ์ดรุณการ ธรรมการมณฑลพายัพ มีคำสั่งประกาศที่ 771 แยกโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพายัพ “ยุพราชวิทยา” ที่มีครูใหญ่คนเดียว (รองอำมาตย์โทขุนอาจวิชาสรร) ให้นางเพิ่ม วิสณฑ์ดรุณการ ทำการแทนครูใหญ่
   พ.ศ. 2470 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงเปิดอาคารเรียน
   พ.ศ. 2471 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์
สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพได้ขอพระราชทานชื่อ
โรงเรียนจากสมเด็จพระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า
(พระราชอิสริยยศปัจจุบัน คือ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) จากพระนามเดิม “ พระนางเจ้าสว่างวัฒนา” ว่า “โรงเรียนวัฒโนทัย” และได้เสด็จ พระราชดำเนินมาเปิดป้ายชื่อโรงเรียน
วันที่ 7 มกราคม 2471

ต่อมาได้เติมคำว่า “พายัพ” ท้ายนามโรงเรียน เพื่อรักษาประวัติว่า เคยเป็นโรงเรียนสตรี
ประจำมณฑลพายัพมาก่อนและเติมคำว่า “สตรี หัวนามโรงเรียน จึงมีชื่อทางการว่า
โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ”

วันที่ 6 สิงหาคม 2481 เริ่มสร้างตึกตัว โรงเรียนบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง (วัดสีเสียด และวัดป่าตาล)
สร้างเสร็จและประกอบพิธีเปิดโรงเรียน วันที่ 12 มกราคม 2482
โดยนายพันโทประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีสั่งราชการ กระทรวงธรรมการ
เป็นประธานเปิดโรงเรียน
011 พ.ศ. 2484-2488 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุนเข้าพักในโรงเรียน
จึงต้องย้ายโรงเรียน ไปทำการสอนที่โรงเรียนฮั่วเอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
และโรงเรียนประชาบาล “จันทราราษฏร์ประสาท”

วันที่ 9 มีนาคม 2501
พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน
 012  พ.ศ. 2514 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้สร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่า ในปีเดียวกันนี้ ได้งบประมาณ 1,996,550 บาท สร้างอาคารสิทธิธร

ในปี 2515 ได้งบประมาณ 128,000 บาท สร้างอาคารคหกรรมศิลปะ 1 หลัง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการ
อนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ”
เพราะเริ่มรับนักเรียนชาย ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารอลงการณ์ศิลป์

พ.ศ. 2522 นางนิภา นินทบดี ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ได้งบประมาณ 8,000,000 บาท มาก่อสร้างอาคารเรียนศรีวรินทิราและได้ลงมือ
ก่อสร้างสมัยนางบุญรัตน์ โรจน์ศักดิ์

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2522
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธาน เปิดอาคารอลงการณ์ศิลป์
013 พ.ศ.2525 นางบุญรัตน์ โรจน์ศักดิ์
เป็นผู้อำนวยการได้งบประมาณสร้างโรงพลศึกษา 1 หลัง
ในวันที่ 7 มกราคม 2528
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
เสด็จมาทรงเปิดอาคาร ศรีสวรินทิรา
และบรมรูปสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
014 พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ของเขตการศึกษา 8 ประจำปีการศึกษา 2527

พ.ศ. 2528 นางดาวเรือง รัตนินเป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2529-2530 ได้สร้างสะพานเชื่อม
อาคารเรียน ทั้งสี่หลัง

พ.ศ. 2534 นายบุญเตี่ยม วังซ้าย เป็นผู้อำนวยการ
- สร้างหอประชุมวัฒโนทัย 84
- ปรับปรุงห้องปฎิบัติการภาษาอังกฤษ
- สร้างห้องปฏิบัติการภาษาฝรั่งเศส
และภาษาเยอรมัน

พ.ศ. 2537 นางพิวัลย์ วิบุลสันติ เป็นผู้อำนวยการ
- จัดสวนอุทยานการศึกษาภายในโรงเรียน
- ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา
- จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียน
- สร้างโรงอาหารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชาย
- สร้างห้องน้ำนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ปรับปรุงศาลาลูกเสือเป็นสาลาพรหมรักษา
- ปรับปรุงซ่อมแซมหอสมุดเฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก
- สร้างศาลามหามงคล