สมเด็จพระเทพรัตนราชขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการทรงงานด้านสวนพฤกษศาสตร์
๕๐ พระชันษา เฉลิมพระเกียรติ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย
การประชุมวิชาการ  ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลงานศึกษาและใช้ประโยชน์พรรณไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
๒๒  ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๗๑๕๑   หมายเลขโทรสาร ๐-๕๓๒๗-๗๔๕๒  
http://www.wattano.ac.th

ประวัติความเป็นมา
ทะเบียนพรรณไม้
พรรณไม้แห้ง

องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์
วัฒโนทัยพายัพกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อุทยานการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
เขตพื้นที่เรียนรู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์
พืชศึกษา : มะเฟือง / สาละลังกา
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักพันธุกรรมพืช
ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
รางวัลที่ได้รับ
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
การจัดนิทรรศการและประชุมทางวิชาการ ทรัพยากรไทย:ประโยชน์แท้แก่มหาชน

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ปี2550 / ปี 2551 / ปี2552
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ ปี 2550-2557  รายงานกิจกรรมการเรียนรู้ นิทรรศการ ปี 2550-2557
การประชุม อบรม สัมมนา ปี 2550 -2557  /  +รายงานการประชุม อบรม สัมมนา ปี 2550-2557
การให้บริการศึกษาดูงาน ปี 2550-2557
 /  รายงานการให้บริการศึกษาดูงาน ปี 2550-2557
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนบน โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชฯ ภาคเหนือ 5 พ.ค. 2552