ข่าวสารจาก .อ.ก.ค.ศ สพท. เชียงใหม่ เขต 1-22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1 มกราคม 2551
เรื่อง รายงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เชียงใหม่เขต 1
เรียน ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ทุกท่าน

กราบสวัสดีปีใหม่ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตามที่ข้าพเจ้า นายชัชวาลย์ วีระชาติ ครู คศ.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะครูทุกท่านได้เลือกเข้าเป็นผู้แทนข้าราชการครู ทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 5 กันยายน 2550 ได้ปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมในตำแหน่งผู้แทนข้าราชการครูสายผู้สอน ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2550 การประชุมครั้งที่ 12
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 การประชุมครั้งที่ 13
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2550 การประชุมครั้งที่ 14
ในการประชุมดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือให้ข้าราชการ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 (1 ตุลาคม 2550)
2. ร่วมอนุมัติผู้ผ่านการประเมินคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง รับเงินโอนในระดับที่สูงขึ้น
3. ร่วมอนุมัติให้ข้าราชการครูผู้ผ่านการพัฒนาเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษ (อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์) ครั้งที่ 2 กรณีพิเศษ จำรวน 103 ราย ไม่ผ่านจำนวน 15 ราย และดำเนินการนำเสนอข้อมูลการทักท้วงของเพื่อนครู และให้มีการทบทวนการประเมินผลภาคปฏิบัติ อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน 10 ราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ตอนที่ 2 จำนวน 1 ราย ผลการทบทวนคณะกรรมการประเมินผลภาคปฏิบัติได้พิจารณาทบทวนและแจ้งคณะครูให้ทราบว่า ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
4. ร่วมอนุมัติให้ครูผู้สอนมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 2 ราย
5. ร่วมอนุมัติอัตราข้ารายการครูเพิ่มใหม่ จำนวน 4 อัตรา เพื่อบรรจุนักเรียนทุน สควค. (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) รุ่นที่ 10
6. ร่วมอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 ราย
7. แจ้งเรื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ยื่นขอรับการประเมินให้มีวิทยาฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะยื่นแล้ว ต่อมาขอระงับการประเมิน “จะไม่มีสิทธิ์ยื่นคำขอรับการประเมินภายในรอบปีเดียวกันอีก แต่จะมีสิทธิ์ยื่นคำขอรับการประเมินได้ใหม่ในรอบปี ถัดไป
8. เตรียมร่างเกณฑ์องค์ประกอบการพิจารณาการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ครูยื่นเรื่องการขอย้าย
9. เกณฑ์การพิจารณาสำหรับคณะครูที่ย้ายไปช่วยราชการ และร้องขอให้มีการตัดโอนตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งที่มีโอกาสได้คืน คือตำแหน่งเกษียณอายุราชการ สพฐ.ได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราจัดสรรคืนกรณีเกษียณอายุราชการ ดังนี้
9.1 ให้ สพท.จัดสรรอัตราร้อยละ 25 ของอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนจากอัตราครูเกษียณอายุ ราชการในแต่ละปี โดยให้ดำเนินการคัดเลือกจากลูกจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรวมเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร
ู 9.2 อัตราที่เหลือจากการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการในข้อ 9.1 ให้นำไปใช้ บรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ตามเกณฑ์ วิธีการดำเนินการสอบแข่งขันที่ ก.ค.ศ. กำหนดและคัดเลือกบรรจุจากนักเรียนทุนรัฐบาล
9.3 หากมีอัตราเหลือจาก ข้อ 9.2 ให้นำไปใช้โอนและย้ายข้ารายการครูต่อไป
10. แจ้งเกณฑ์การสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2551
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2551
ขอสนับสนุนและให้กำลังใจครูพัฒนาผลงานทางวิชาการทุกท่านเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ การงานและเป็นเกียรติประวัติของตนเอง หากคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีความประสงค์แจ้งเรื่องให้ช่วยดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โปรดแจ้งเรื่องตามหมายเหตุแนบท้ายนี้ ยินดีรับเรื่องประสานงานหรือดำเนินการแทนคุณครูทุกท่านครับ อนึ่ง การเสนอข่าวสารต่อท่านครั้งต่อไปจะรายงานผลการดำเนินงานให้กับท่านอย่างน้อยภาค เรียนละ 1 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ อ.ค.ก.ศ. ผ่านทาง www.wattano.ac.th โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจาก website ดังกล่าวครับ และในโอกาสปีใหม่ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข สดชื่น สมหวัง ตลอดปี 2551 และตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (นายชัชวาลย์ วีระชาติ) ครู คศ.3 ผู้แทนครู อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

หมายเหตุ : แจ้งเรื่องได้ที่ นายชัชวาลย์ วีระชาติ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลขที่ 22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 หรือ โทร 081-9608989